ΜΕΛΗ

Μέλη

Ένταξη νέων μελών

Στην Πρωτοβουλία Αναρχικών Αγίων Αναργύρων – Καματερού μπορεί να ενταχθεί ελεύθερα οποιοσδήποτε συμφωνεί με τις πολιτικές της θέσεις και τους καταστατικούς της στόχους.

Στην Πρωτοβουλία δεν μπορούν εκ προοιμίου να ενταχτούν άτομα με σεξιστικές και ομοφοβικές συμπεριφορές, αλλά και όσοι είναι ανεκτικοί προς αυτές ή τις σχετικοποιούν. Στο ίδιο αξιακό πλαίσιο, ρατσιστικές νοοτροπίες και αναφορές είναι μη αποδεκτές.

Άτομα που συμμετέχουν ταυτόχρονα σε πολιτικές ομάδες, δομές και εγχειρήματα με ανταγωνιστικές θέσεις και αντιτιθέμενους σκοπούς δεν μπορούν αν προηγουμένως δεν αποχωρήσουν, να ενταχθούν στην Πρωτοβουλία.

Πριν από την ένταξη στην Πρωτοβουλία και την συμμετοχή στην συνέλευση, προκρίνεται μια πρώτη συνάντηση πολιτικής γνωριμίας και ενημέρωσης με τα νέα μέλη. Σε παραδείγματα πρότερης γνωριμίας, μέλη της Πρωτοβουλίας έχουν το δικαίωμα να προτείνουν την απευθείας συμμετοχή νέων συντρόφων/ισσων παρέχοντας σχετικές εγγυήσεις.

Για την ενσωμάτωση νέων μελών δεν προβλέπεται δοκιμαστικό στάδιο. Αντ’ αυτού, ορίζεται ένα διάστημα συντροφικής και πολιτικής γνωριμίας και προσαρμογής των νέων μελών, έως την παραλαβή κωδικών, την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μέσα διαχείρισης, εσωτερικές υποδομές κ.λ.π.. Το διάστημα αυτό δεν υπερβαίνει την σταθερή παρουσία σε τρεις Τακτικές Συνελεύσεις και την σταθερή συμμετοχή στις δραστηριότητες που προκύπτουν μεταξύ αυτών.

Κάθε σύντροφος/ισσα έχει από την πρώτη συνέλευση ίσα δικαιώματα λόγου, ίσα δικαιώματα στην λήψη αποφάσεων και ίσες υποχρεώσεις.

Το νέο μέλος μπορεί να ενταχθεί άμεσα στους Τομείς εργασίας, να αναλάβει πρωτοβουλίες, να καταθέσει προτάσεις και να προσδώσει το δικό του αγωνιστικό στίγμα. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις μεταξύ «παλιών» και «νέων» μελών.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις. Όλα τα μέλη καταβάλλουν σταθερά την μηνιαία συνδρομή τους στα πλαίσια που αυτό είναι εφικτό.

Κανένα μέλος δεν λαμβάνει «προνομιακή μεταχείριση» ή «αυστηρότερη κριτική» από το συλλογικό σώμα. Αντίστοιχα, ο λόγος όλων των μελών έχει την ίδια βαρύτητα, την ίδια σπουδαιότητα, την ίδια δυνατότητα επιρροής στην λήψη των αποφάσεων. Αξιολογικό κριτήριο του «βάρους» μιας γνώμης αποτελεί η εγκυρότητα της και όχι ποιος/α την εκφέρει.

Όλα τα μέλη οφείλουν να παρίστανται στην Τακτική Συνέλευση, σε όλα τα όργανα λήψης αποφάσεων και να μετέχουν ενεργά στις αποφάσεις για το σύνολο των δραστηριοτήτων της Πρωτοβουλίας καθώς και την εκτέλεση τους. Η πειθαρχία στις συλλογικές αποφάσεις είναι ευθύνη όλων των μελών.

Οι ευθύνες των μελών μπορεί να διαφέρουν ως προς το τι αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας με βάση τις δυνατότητες τους ή προς τους ιδιαίτερους ρόλους που μπορεί να απαιτεί μια δράση. Αυτή η διαφορά δεν συνιστά διαχωρισμό και δεν αναιρεί την ισομέρεια των ευθυνών σε οτιδήποτε συγγράφεται, δημοσιοποιείται, οργανώνεται και πράττεται από την Πρωτοβουλία.

Όλα τα μέλη της Πρωτοβουλίας ενθαρρύνεται να συμμετέχουν ενεργά, με βάση την κοινωνική και ταξική τους ταυτότητα, στο εργατικό κίνημα και τις οργανώσεις της νεολαίας.

Οι εργαζόμενοι/ες σύντροφοι/ισσες προκρίνεται να μετέχουν στις εργατικές οργανώσεις και τα σωματεία βάσης του κλάδου τους. Σε όποιον κλάδο είτε δεν υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις είτε στις υπάρχουσες δεν υπάρχουν περιθώρια πολιτικής παρέμβασης, υποστηρίζεται ο σχηματισμός νέων.

Τα μέλη της Πρωτοβουλίας που είναι μαθήτριες/ες και φοιτητές/τριες, ενθαρρύνεται να μετέχουν στους φοιτητικούς και μαθητικούς φορείς, τις οργανώσεις και τα αναρχικά στέκια/σχήματα εντός των σχολών και των σχολείων τους.

Αποπομπή μελών

Αρμόδια για την αποπομπή μελών από την Πρωτοβουλία είναι η Τακτική της Συνέλευση με τον καταστατικά κατοχυρωμένο τρόπο λήψης απόφασης. Όλοι οι πιθανοί λόγοι αποπομπής κατατίθενται και εξετάζονται από την Τακτική Συνέλευση.

Αιτίες αποπομπής μπορεί να αποτελέσουν:

Α) η παραβίαση ιδεολογικών και αξιακών αρχών της Πρωτοβουλίας

Β) η συνεχιζόμενη αθέτηση υποχρεώσεων που εκθέτει την Πρωτοβουλία και θέτει σε κίνδυνο τα μέλη της

Γ) η παρεμπόδιση της αγωνιστικής και πολιτικής λειτουργίας

Δ) η ανάπτυξη αντισυντροφικών συμπεριφορών, μεροληπτικών/διαχωριστικών συμπεριφορών εις βάρος μελών και η συγκρότηση παράλληλων ομάδων που λειτουργούν διασπαστικά εντός της Πρωτοβουλίας

Ε) Κατακριτέα και αποπεμπτική θεωρείται η καταστρατήγηση του καταστατικού και η υπονόμευση με οποιονδήποτε τρόπο των δημοσιοποιημένων πολιτικών θέσεων της Πρωτοβουλίας.

Ενστάσεις για την ένταξη νέου μέλους που βρίσκεται εντός του προσαρμοστικού σταδίου των τριών εβδομάδων μπορεί να κατατεθεί από οποιοδήποτε μέλος και να συγκληθεί έκτακτη συνέλευση για την εξέταση της εισόδου του στην Πρωτοβουλία.