ΔΟΜΗ

Δομή

Α) ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Τακτική Συνέλευση

Διαρκές όργανο λήψης αποφάσεων είναι η Τακτική Συνέλευση των μελών.

Η Τακτική Συνέλευση διεξάγεται σε εβδομαδιαία βάση και είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό δράσεων, τον συντονισμό των θεματικών τομέων, την διαχείριση των εκδοτικών δραστηριοτήτων, τον οικονομικό έλεγχο και την υλοποίηση των καταστατικών τακτικών και στρατηγικών στόχων της Πρωτοβουλίας.

Η Τ.Σ. διεξάγεται και λαμβάνει αποφάσεις με την προϋπόθεση ότι παρευρίσκονται τα 2/4 των μελών. Έκτακτη Συνέλευση εκτός του τακτικού προγραμματισμού συγκαλείται με την σύμφωνη γνώμη των 3/5 των μελών.

Στην Τ.Σ. κρατούνται πρακτικά τα οποία καταγράφουν τα παρευρισκόμενα μέλη, τις αποφάσεις, τυχόν ενστάσεις και τις αναλήψεις υποχρεώσεων των μελών. Το σώμα διορίζει υπεύθυνο και αναπληρωματικό πρακτικογράφο με δίμηνη ισχύ καθηκόντων. Τα πρακτικά κοινοποιούνται στο συλλογικό mail σε περιθώριο ενός 24ώρου από την λήξη της Τακτικής Συνέλευσης.

Τα απόντα μέλη έχουν δικαίωμα εντός 2 ημερών από την δημοσίευση των πρακτικών να καταθέσουν ενστάσεις στο περιεχόμενο των αποφάσεων της Τ.Σ. και να αιτηθούν την διεξαγωγή έκτακτης συνέλευσης για την διαπραγμάτευση τους. Επανεξέταση αποφάσεων πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι κριθεί και αιτιολογηθεί πως αυτές έρχονται σε αντίθεση με καταστατικές θέσεις της Πρωτοβουλίας.

Σε διαφωνίες τακτικού χαρακτήρα, το αίτημα επανεξέτασης γίνεται αποδεκτό κατόπιν συμφωνίας των 3/5 των μελών. Σε ενδεχόμενο απόρριψης του αιτήματος τα μέλη που υποβάλλουν ένταση έχουν το ελεύθερο δικαίωμα της μη συμμετοχής στην εκτέλεση της απόφασης χωρίς να κατακρίνεται η απουσία τους και ταυτόχρονα χωρίς να παρεμποδίζεται η εκτέλεση της συλλογικής απόφασης. Οι διαφωνίες δεν παρακάμπτονται, συζητιούνται σε έκτακτα καλεσμένη συνέλευση εντός 1 μήνα.

Στην Τ.Σ. έχουν όλα τα μέλη ίσα δικαιώματα και βαρύτητα λόγου. Ο χρόνος των τοποθετήσεων κατανέμεται κυκλικά με στόχο να μοιράζεται ισότιμα. Οι ομιλητές δεν διακόπτονται, αποφεύγονται οι διάλογοι και πιθανές διευκρινιστικές ερωτήσεις είναι δόκιμο να απευθύνονται μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων. Η ισηγορία, ο σεβασμός προς τους ομιλητές και τις ομιλήτριες, η οργανωτική αρτιότητα των διαδικασιών και η ενθάρρυνση όλων να μετέχουν ενεργά στην λήψη των αποφάσεων συνιστούν θεμελιώδη αξιακά χαρακτηριστικά των αναρχικών συνελεύσεων και θα πρέπει να περιφρουρούνται.

Απολογιστική Συνδιάσκεψη

Ανώτερο όργανο λήψης αποφάσεων της Πρωτοβουλίας είναι η Απολογιστική Συνδιάσκεψη.

Η Απολογιστική Συνδιάσκεψη συγκαλείται δύο φορές τον χρόνο και προετοιμάζεται από εξουσιοδοτημένη ομάδα εργασίας. Στα καθήκοντα της ομάδας εργασίας περιλαμβάνονται α) η εισήγηση της θεματικής ατζέντας της απολογιστικής συνδιάσκεψης, β) η καταγραφή των πρακτικών και γ) η σύνταξη του δελτίου αποφάσεων κατά το πέρας της διαδικασίας.

Στις αρμοδιότητες της Α.Σ. είναι η αναθεώρηση του καταστατικού, η αξιολόγηση της δράσης της Πρωτοβουλίας και η αποτίμηση της πορείας υλοποίησης των καταστατικών τακτικών και στρατηγικών στόχων. Οι τροποποιήσεις στο καταστατικό, με βάση τις συμφωνημένες αποφάσεις, αναλαμβάνονται από την ομάδα εργασίας και παρουσιάζονται στην Τακτική Συνέλευση προς συλλογικό έλεγχο και επικύρωση. Οι αποφάσεις της Α.Σ. δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο και τα μέσα επικοινωνίας της Πρωτοβουλίας.

Έκτακτη σύγκληση της Α.Σ. μπορεί να προγραμματιστεί με την σύμφωνη γνώμη των 4/5 των μελών α) αν πληρούνται οι προϋποθέσεις οργανωτικής και πολιτικής μετεξέλιξης , β) αν υπάρχει η συλλογική αντίληψη ότι η Πρωτοβουλία αποτυγχάνει στην υλοποίηση των συμφωνημένων στόχων.

Η απολογιστική συνδιάσκεψη αποτελεί το μοναδικό όργανο που μπορεί να αναθεωρήσει το καταστατικό, να λάβει αποφάσεις πολιτικού και οργανωτικού μετασχηματισμού της Πρωτοβουλίας ή και να αποφασίσει την διάλυση της Πρωτοβουλίας

Β) ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Στην Τακτική Συνέλευση λαμβάνονται αποφάσεις με α) ομοφωνία, β) σύνθεση, γ) συναίνεση, δ) συγκατάβαση

Στην Απολογιστική Συνδιάσκεψη λαμβάνονται αποφάσεις με ομοφωνία-σύνθεση.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με ομοφωνία, σύνθεση και συναίνεση είναι άμεσα εκτελέσιμες και δεσμευτικές για όλα τα μέλη.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με συγκατάβαση εκτελούνται από τους συμφωνούντες. Ως συγκατάβαση προσδιορίζεται η ανοχή των διαφωνούντων στην εκτέλεση μιας απόφασης χωρίς την συμμετοχή τους.

Δεν προβλέπονται πλειοψηφικές μη συναινετικές αποφάσεις.

Η προκρινόμενη επίλυση της διάστασης απόψεων είναι η σύνθεση, ο διαλεκτικός συγκερασμός των διαφωνιών και η συντροφική καταληκτική απόφαση που συνυπολογίζει όλες τις απόψεις, τις ενσωματώνει και τις ενοποιεί με τρόπο που διασφαλίζεται η ιδεολογική και τακτική ενότητα.

Όποτε δεν είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα της σύνθεσης, προκρίνεται η συντροφική συναίνεση των διαφωνούντων, με την προϋπόθεση ότι η διάσταση εντοπίζεται σε ζήτημα τακτικής και εφόσον έχει προηγηθεί η μέγιστη δυνατή σύνθεση. Η συναίνεση δεν ισοδυναμεί με την επιβολή της πλειοψηφίας στην μειοψηφία, ούτε νοείται ως μέσο λήψης απόφασης σε ζητήματα ιδεολογικών αρχών και στρατηγικών στόχων.

Η συναίνεση ταυτίζεται με την συντροφική εκχώρηση, την ανιδιοτελή υποχώρηση για την προαγωγή του συλλογικού σκοπού, την πραγματική και ελεύθερη ενότητα για την επίτευξη των κοινών στόχων μεταξύ συντρόφων και συντροφισσών που ενώνονται από ισχυρές συμφωνίες και συλλογικούς σκοπούς.

Οι διαφωνούντες δεν αναγνωρίζονται ως μειοψηφία. Ο ποσοτικός εκβιασμός των διαφωνούντων είναι μη επιτρεπτός. Σε ενδεχόμενα «πιεστικής» εξαγωγής συναίνεσης τα διαφωνούντα μέλη μπορούν είτε να αιτηθούν την σύγκληση έκτακτης τακτικής συνέλευσης για τον απολογισμό και την εξέταση των όρων λήψης της απόφασης είτε να τοποθετήσουν το ζήτημα στην θεματική ατζέντα της τρέχουσας Τακτικής Συνέλευσης.

Τα μέλη που παρεμποδίζουν ή αθετούν την εκτέλεση συλλογικών αποφάσεων επιδέχονται συντροφικής κριτικής. Ανάλογα με τον βαθμό έκθεσης της Πρωτοβουλίας και την αξιολόγηση της σοβαρότητας της απόφασης που έχει αναιρεθεί εξετάζεται η ευθύνη του μέλους ή των μελών στην Τακτική Συνέλευση.

Η αναίρεση συλλογικών αποφάσεων ισοδυναμεί με συλλογική αυτοαναίρεση, απαξίωση των ελευθεριακών διαδικασιών λήψης απόφασης και σχετικοποίηση της εσωτερικής ισότητας. Ευθύνη όλων των μελών είναι η δεσμευτική, ειλικρινή και συλλογική τήρηση όλων των αποφάσεων.

Ειδικές Συνθήκες

Σε συνθήκες ειδικών καταστάσεων, η απρόσκοπτη λειτουργία διασφαλίζεται με την επιστράτευση εναλλακτικών και προσυμφωνημένων τρόπων συνεύρεσης. Σε περιόδους απαγόρευσης της κυκλοφορίας ή αντι-αναρχικών κατασταλτικών εκστρατειών, προκρίνονται οι ασφαλείς συναντήσεις με βάση και την συλλογική πείρα που σωρεύτηκε την περίοδο των «lockdown». Κατά περίπτωση αξιοποιείται η χρήση της τηλεδιάσκεψης και της αλληλογραφίας όποτε δεν είναι εφικτή η φυσική συνύπαρξη και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξαντληθεί όλες οι προσπάθειες για να καταστεί εφικτή.

Γ) ΤΟΜΕΙΣ

Οι Τομείς είναι ειδικές θεματικές ομάδες που συγκροτούνται πάνω σε καθορισμένα πεδία εργασίας με σκοπό την επιτέλεση πολιτικού έργου. Το αντικείμενο τους ταυτίζεται με τους στρατηγικούς στόχους και τις τακτικές προτεραιότητες που κατοχυρώνονται στο καταστατικό της Πρωτοβουλίας αλλά και με διαχειριστικές ανάγκες. Η δουλειά τους προάγει την επίτευξη των σκοπών της.

Οι τομείς διακρίνονται σε α) στρατηγικούς και β) διαχειριστικούς.

Οι στρατηγικοί τομείς έχουν σαν αποστολή την επεξεργασία προτάσεων προς την Τακτική Συνέλευση. Σε τακτική βάση καλούνται να παρουσιάζουν το έργο τους, να αποστέλλουν εισηγητικές εκθέσεις, να καταθέτουν αναλύσεις πάνω στο αντικείμενο τους και να πληροφορούν με ενημερώσεις το συλλογικό σώμα σε ενδεχόμενο που το αντικείμενο τους συνδέεται με τρέχοντα ζητήματα επικαιρότητας.

Οι διαχειριστικοί τομείς έχουν ως αρμοδιότητα την διεύθυνση επικοινωνιακών οργάνων και υποδομών της Πρωτοβουλίας.

Λειτουργία των Τομέων

Οι Τομείς δεν υποκαθιστούν την Τακτική Συνέλευση.

Όλα τα μέλη καταθέτουν ελεύθερα προς συζήτηση τις προτάσεις τους και επιχειρηματολογούν για την υλοποίηση τους ανεξάρτητα από την συμμετοχή τους σε τομείς εργασίας.

Εφόσον το επιθυμούν, προκρίνεται η απευθείας μεταφορά πρωτόλειων προτάσεων προς τον εκάστοτε τομέα για την αποφόρτιση της θεματικής ατζέντας της Τ.Σ.

Οι στρατηγικοί τομείς δεν διαμεσολαβούν στην συλλογική συζήτηση επί των προτάσεων ως ξεχωριστό σώμα με βάση το ιδιαίτερο αντικείμενο τους. Όλοι οι τομείς υπάγονται στην Τακτική Συνέλευση, εργάζονται για λογαριασμό της και λογοδοτούν σε αυτήν.

Οι διαχειριστικοί τομείς μπορούν να απολαμβάνουν αυτονομίας λήψης απόφασης στο πλαίσιο των καθηκόντων τους. Έχουν δικαίωμα αυτενέργειας δίχως πρωτύτερη έγκριση με την προϋπόθεση ότι ενημερώνουν έγκαιρα για τις πρωτοβουλίες τους. Τα όρια αυτής της αυτονομίας είναι συλλογικά ορισμένα. Σε τυχόν υποβολή ενστάσεων ή διαφωνιών με το περιεχόμενο της βούλησης του τομέα, το θέμα μεταφέρεται στην Τακτική Συνέλευση.

Δημιουργία Τομέων και Προϋποθέσεις

Ένας Τομέας μπορεί να σχηματιστεί με την προϋπόθεση ότι στελεχώνεται από τουλάχιστον δύο μέλη και έπειτα από έγκριση της Τακτικής Συνέλευσης.

Τα ίδια μέλη δεν μπορούν να προτείνουν τον σχηματισμό νέου Τομέα μέχρι την επόμενη Απολογιστική Συνδιάσκεψη. Η συνεργασία θα πρέπει να αναπτύσσεται ανάμεσα σε όλα τα μέλη της Πρωτοβουλίας, να μην υπάρχουν διακρίσεις και άνισες ζυμώσεις στην βάση προσωπικών σχέσεων που βλάπτουν την συλλογική συνοχή.

Κάθε μέλος συμμετέχει ελεύθερα στον Τομέα επιλογής του με κριτήριο τα ειδικά ενδιαφέροντα, τις ιδιαίτερες γνώσεις και τις φυσικές κλίσεις του. Κρίνεται δόκιμο η Πρωτοβουλία να ενθαρρύνει όλα τα μέλη να περνούν κυκλικά και περιοδικά από όλους τους τομείς ώστε όλοι οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες να εργάζονται σε πολλαπλά αντικείμενα, να μελετούν συνεργατικά, να διαμοιράζουν την εμπειρία τους και να αναπτύσσουν την σκέψη και την γνώση τους.

Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης διαχωρισμών στην βάση της εξειδίκευσης, κάθε μέλος μετέχει το ελάχιστο σε έναν στρατηγικό τομέα. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η παγίωση «διπλών ταχυτήτων» μεταξύ «αυτών που σχεδιάζουν» και «αυτών που εκτελούν». Αλλά πέρα από την αποφυγή μονομερών ενασχολήσεων που δυνητικά παράγει διαχωρισμούς, υπάρχει και η πιθανότητα συγκεντροποίησης αρμοδιοτήτων. Γι’ αυτό το κάθε μέλος δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερους από τρεις τομείς.

Λίγα άτομα σε πολλαπλά πόστα θα δημιουργούσε εξαρτημένες λειτουργίες και συγκεντρωτικό έλεγχο σε λίγα χέρια που είναι ασύμβατο με τις ελευθεριακές αξίες και την αντι-ιεραρχική συλλογική δόμηση. Κάθε θέση σε τομείς μπορεί να ανακληθεί με απόφαση της Τακτικής Συνέλευσης, είτε για λόγους αναποτελεσματικότητας είτε σε περιπτώσεις όπου παρατηρείται η κατάχρηση της ειδίκευσης στο εκάστοτε θεματικό αντικείμενο.

Στις Απολογιστικές Συνδιασκέψεις αξιολογείται η λειτουργία και η αποτελεσματικότητα των τομέων και των μελών που τους στελεχώνουν. Ταυτόχρονα, παραδίδεται και από τον κάθε τομέα μια καταγραφή εμπειρίας, ένας απολογισμός σχετικά με την διαχείριση, την βελτίωση και την εξέλιξη του τομέα που στελεχώνουν.

Δεν προβλέπεται χρονικό όριο παραμονής σε έναν τομέα μέχρι την επόμενη Απολογιστική Συνδιάσκεψη.

Εξωτερικοί Συνεργάτες

Στην στελέχωση των τομέων προκρίνεται η συμπερίληψη εξωτερικών συνεργατών μετά από έγκριση της Τακτικής Συνέλευσης. Οι εξωτερικοί συνεργάτες μπορούν να εργαστούν στους Τομείς με βάση το αντικείμενο τους έπειτα από πρόταση του εκάστοτε Τομέα ή και μετά από διαθεσιμότητα των ίδιων.

Διάλυση και Συγχώνευση Τομέων

Εφόσον προκύψουν ενστάσεις για τον τρόπο λειτουργίας ή την χρησιμότητα ενός τομέα η Τακτική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την διάλυση ή την συγχώνευση του με βάση τον καταστατικά συμφωνημένο τρόπο λήψης απόφασης.

Υπάρχοντες Τομείς

Τομέας Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μέσων & Αλληλογραφίας

Τομέας Εργασιακών

Τομέας Τοπικών Ζητημάτων

Τομέας Οικονομικών

Δ) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Το σύνολο της δραστηριότητας της Πρωτοβουλίας κοινοποιείται πρώτα στα δικά της επικοινωνιακά όργανα και στην συνέχεια προωθείται μέσω των συλλογικά επιλεγμένων τρόπων. Τα καταστατικά εγκεκριμένα επικοινωνιακά όργανα είναι τα ακόλουθα:

Επίσημος Ιστότοπος

Η Πρωτοβουλία διαθέτει τον δικό της διαδικτυακό ιστότοπο (protaanka.espivblogs.net) στον οποίο συγκεντρώνεται ο κείμενος λόγος, οι ανταποκρίσεις των δράσεων, οι ανακοινώσεις και τα αγωνιστικά της καλέσματα.

Social Media

Η Πρωτοβουλία διαχειρίζεται λογαριασμούς στα Social Media λαμβάνοντας μέρος στον καθημερινό «πόλεμο της πληροφορίας» και της «μάχης ερεθισμάτων». Στα Social Media επαναπροωθούνται και αναπαράγονται οι δράσεις και τα κείμενα της, πραγματοποιούνται άμεσοι διάλογοι και διαχέονται ενημερώσεις, ειδήσεις και σχολιασμοί.

Ανθολόγιο

Η Πρωτοβουλία εκδίδει το τρίμηνο έντυπο «Ανθολόγιο Κειμένων». Στόχος του «Ανθολογίου» είναι η έντυπη κατοχύρωση των πολιτικών θέσεων, εκτιμήσεων και των προτάσεων σε βάθος χρόνου, η διατήρηση της διαχρονικότητας τους μέσω της αρχειακής καταγραφής και η συγκέντρωση των όσων κάνει η Πρωτοβουλία με τρόπο που να καταδεικνύει την πορεία του εγχειρήματος, την εξέλιξη του και να κρατά ζωντανά τα πεπραγμένα. Όλα τα τεύχη διανέμονται χέρι με χέρι από τα μέλη της Πρωτοβουλίας και αποστέλλονται πανελλαδικά.

Ιδεολογικό Όργανο

Η Πρωτοβουλία διαθέτει ιδεολογικό διαδικτυακό όργανο (anarchism.espivblogs.net) στο οποίο δημοσιεύονται ιστορικά, θεωρητικά και ιδεολογικά άρθρα για τον αναρχισμό και το παγκόσμιο αναρχικό κίνημα, βιβλιοπαρουσιάσεις, αφιερώματα και άρθρα μελών. Στόχος του οργάνου είναι η παραγωγή και η προαγωγή ιδεολογικού έργου, η διάδοση των διαχρονικών θέσεων και των επαναστατικών προταγμάτων του αναρχισμού, η εμβάθυνση και ο εμπλουτισμός τους προς την κατεύθυνση της σύγχρονης επαναστατικής αναρχικής θεωρίας.

Ε) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Η Πρωτοβουλία αυτοχρηματοδοτείται από την μηνιαία συνδρομή των μελών της (ύψους 10ε) και διατηρεί την οικονομική της ανεξαρτησία. Σε περιπτώσεις ανέργων χωρίς άλλους οικονομικούς πόρους ή μελών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα, η υποχρέωση για την καταβολή μηναίας συνδρομής αναστέλλεται ή αναιρείται. Στο εσωτερικό της λειτουργεί ταμείο, υπεύθυνος για το οποίο ορίζεται ταμίας που συγκεντρώνει τις συνδρομές, σημειώνει τα έσοδα και τα έξοδα και διαχειρίζεται το σύνολο των οικονομικών πόρων. Ο ταμίας ορίζεται από την Τ.Σ. και λαμβάνει 6μηνη ισχύ καθηκόντων.

Εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης είναι οι μουσικές-πολιτισμικές εκδηλώσεις οικονομικής ενίσχυση, η εθελοντική προσφορά και οι οικονομικές καμπάνιες που διεξάγει.